Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej Provide Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Provide TFI S.A.”) nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 64.16.93 z późn. zm.). Materiały i dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach zamieszczonych na stronach niniejszego portalu internetowego.

Provide TFI S.A. dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące oferowanych klientom funduszy inwestycyjnych były przedstawiane rzetelnie i z najwyższą starannością. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne wyłącznie na własne ryzyko. Provide TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niedokładności lub braki w informacji zamieszczonej na niniejszej stronie. W przypadku wykrycia takich usterek, Provide TFI S.A. dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego skorygowania informacji.Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Provide TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszu i ich skrótach dostępnym w siedzibie Provide TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.providetfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w fundusze nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji dostępne są na stronie www.providetfi.pl.

Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Prezentowane na stronie internetowej wyniki Funduszy/Subfunduszy są oparte na historycznej, publikowanej przez Provide TFI S.A. wycenie aktywów netto Funduszy/Subfunduszy na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny w danym okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych oraz od wysokości należnego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji. Tabela opłat manipulacyjnych dostępna jest na stronie internetowej www.providetfi.pl w siedzibie Provide TFI S.A lub w sieci dystrybucji. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych należy liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Wskazane przeliczenia dotyczące wyników finansowych funduszu są przeliczeniami własnymi Provide TFI S.A. Fundusz udostępnia inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.providetfi.pl.

Aby kontynuować należy zaakceptować powyższe informacje prawne zaznaczając pole „Akceptuję” i klikając przycisk „Dalej”.Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000308874 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 1080005631, o nr REGON: 141389477, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 1.200.000,00.
Uprzejmie informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki „cookies”. Niedokonanie zmian ustawień w zakresie blokowania zapisywania plików „cookies” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji w zakładce Polityka „cookies”.